the Awards

- Spirito Autoctono 2020 – Quattro Stelle - Year